พระวิปัสสนาจารย์ พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมะสอนใจ ธรรมทั้งปวง – พระวิปัสสนาจารย์ พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมบทเดียว ที่รวมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสว่ามี ก็คือ” ธรรมทั้งปวง ใครไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น ” หรือ การปล่อยวาง ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟัง ธรรมบทนี่ ชื่อว่า ได้ฟังธรรมทั้งหมด ของพระพุทธศาสนา

– พระวิปัสสนาจารย์ พระมหาวรพรต กิตติวโร

Back to top button